Tuesday, January 20, 2009

کلاه کرزی ، توجیه خشونت

میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است


سخن را ازین جا آغاز می نمایم که اکثریت مردم افغانستان درگیر یک نوع خشونت ناشناخته علیه زنده جانها اند ،این نوع خشونت شدید را کولای کرزی شدت میبخشد می توان به طور نمونه این گونه خشونت رااز کلای مخصوص کرزی به برسی گرفت
بعضی از مردم ما در افغانستان به خاطر به دست آوردن لقمه نانی به کار های غیر انسانی چون کشت خشخاش (تریاک) و کشتن بره های نوزاد به خاطر ساختن کولای کرزی ( قره قل ) بار ها مبادرت می ورزند. و این مساله آهسته آهسته جز فرهنگ ما شده ، رییس جمهور از کشت تریاک به حیث فرهنگ غیرانسانی یاد نموده ! او از کشتن بره ها یاد آوری ای هم نمی کند !در اکثر ولایات به خصوص سمت شمال ، مردم به خاطر ساختن کولای کرزی بره نوزاد های که حین تولد شدن اند و مادر بره حین که زایمان می کنند حق لیس زدن نوزاد بره اش را نداشته به طور فجیح ، نوزاد سربریده شده ، زنده پوست می گردند ، تا وارد بازار برای ساخت کولای کرزی که معروف به قره قل یکی از صادرات بین کشوری افغانستان است شود
در اکثر ولایات دیگر ، مادر بره را چند روزقبل از زایمان میکشند تا بره زایمان نشده گوسفند را زنده از شکم مادر ، کشیده وبره گگ کظلوم را نیز زنده پوست می کنند. اجرای این کار معمول شده هرروز صدها بره گوسفند در بازار های چون سرپل ، میمنه ، شبرغان ، تخار و چند ولایت دیگر به نام کولای کرزی به فروش گرفته می شود.در کشور های دیگر مثل هندوستان و کشور های اروپا این نوع خشونت ها تقلیل پیدا نموده ، در هندوستان برخورد با حیوانات از زمان گاندی تا حال انسان وارونه است . یعنی که مردم به خاطر زنده ماندن و لذت بردن شخثی خودشان نباید به زنده جانان آسیب رسانند و خوردن گوشت ممنوع است . انگیزه نخوردن گوشت ترحم شمرده میشود ، وتمام مردم نه بلکه عده ی از مردم هندوستان از خوردن گوشت ابا می ورزند.در کشور های اروپایی مردم از پوشیدن پوست حیوان متنفراند ، و فردی که از پوست گوسفند یا کدام حیوان دیگر به جای لباس ( فیشن ) استفاده می کنند قابل سرزنش شمرده شده و مردم یا این افراد به نوعی برخورد می نمایند ، که وانمود کنند از فرهنگ خشونت پیروی نمی نمایند
اما رییس جمهور کرزی ، رییس دولت جمهوری افغانستان سنحیده یا نا سنجیده ، پوستی را که به سر گذاشته است از کشتن نوزادی به دست آمده که نتوانسته یک قطره شیر مادرش را بچشد و مادرش را با بی رحمی زیادی از وی دور ساخته ،حتی مادرش نتوانسته موهای فیر خورده این نوزاد خود را آرایش دهد. این عمل با عث تاسف بوده و ماهیت آن غیر از خشونت چیزی دیگری به ارمغان نمی آورد . اگر بره ها می دانستند که در کشورشان رییس جمهور از پوست آنها کلاه می سازد و به نشان ملی آنرا بر سرگذاشته از عدالت ، دموکراسی ، آزادی کشور فاقد خشونت شده است ، ممکن به رییس جمهور می گفت راست می گویی ! بنابراین باید گفت خشونت از پوشش رییس جمهور آغاز یافته و خشونت گرایی را دربین مردم رواج می دهد!متاسفانه وقتی مادر بره را نمی گذارند بره اش را نوازش دهد ، لیس زند پیش روی آن مادر ، بره را سر می برند مادر ازین خشونت فریاد زنان دور می شود روز های روز او علف نمی خورد و وقتی انسان را می بیند دیوانه می شود و از انسان ها هراسیده می گریزد ، پس آیا قابل ترحم نیست ؟ که کرزی بیاید لحظه ای به کولای که می پوشد بیاندیشد . که آیا این کولای شرم آور معروف به کولای کرزی چه تاثیرات اقتصادی را برای مردم و دولت افغانستان خواهد داشت ؟ اگر دارد پس این تریاک نیست که ارزش اقتصادی دارد ! یا حضرت کرزی می خواهد به مثابه یک رییس جمهور پوشیدن این کلای خشن را رونق دهد تا با این کار بتواند اقتصاد از پا ریخته افغانستان را کمک نماید . از لابه لای گفت و گوی که با مردم سری پل داشتم به این نتیجه می رسم که کشت و فروش تریاک + کشتن بره ها برای ساختن کولای کرزی = خشونت است و آنها این شغل را شرم می پنداشتند
و خشونت حاکم + کولای رییس جمهور کرزی = به نقض حقوق زنده جان ها .در اساس این خشونت از طرف رییس جمهور و در جمع از طرف انسان های که به خاطر 20 دالر عزیز ترین نوزاد یک حیوان را سر می برند ، می باشد. درهر کشوری ممکن خشونت علیه زنده جان ها وجود داشته باشد اما این خشونت در افغانستان جریان قابل گسترش داشته و سنجیده شده صورت می گیرد بنابرین ازنظر جهانیان شاید شدید ترین خشونت تلقی شود که حاکم افغانستان مشوق آن است . در کشور ما رسم ورواج های کهن ، خلاف حقوق زنده جان ها بوده که تا حال ادامه دارد
به طور نمونه از شتر جنگی ، مرغ جنگی ، سگ جنگی و دیگر بازی های کهن یاد نمود که تاثیرات خشن آن علیه زنده جان ها بالای افراد جامعه نیز اثر گذار شده خشونت را در روان آدمی به جا می گذارد ( خرید و فروش دختران به بدل شتر پرقوت برای جنگ ، یا در بدل سگ جنگی ) از این قبیل می باشد .فلهذا در یک جمع بندی اصولا از لحاظ انسانی خرید و فروش پوست نوزاد بره ها و پوشیدن قره قل که سبب خشونت می شود نه تنها مساوی با فروش ، قاچاق و کست تریاک است بلکه بد تر از قاچاق و فروش مواد مخدر است زیرا در ساختن کلای قره قل که در این روز ها به کلای کرزی معروف شده _ ما به کشتن رو به رو استیم آنهم نه کشتن بنا به ضرورت ؛ کشتن از روی هوس متاسفانه آنهم خیلی خشن که ممکن است نظیر نداشته باشد
حضرت رییس جمهور یک کشور که مسوول حق زندگی زنده جان ها نیز است ، ابا ورزیده و از مجرای قانون جلو انجام یک چنین خشونت های بی رحمانه را بگیرد و خود نیز مجری صلح و انسانیت و لباسش مبلغ الگوی عاطفات نیک انسانی باشد تا این سرزمین نزد جهانیان الگو خشونت تبارز نکند ممکن است رییس جمهور با پوشیدن این کلاه سیاست کرده باشد اما سیاست نباید به مرگ بی رحمانه زنده جانها تمام شود زیرا سیاست ، امروز نوعی از خدمات است نه کشتار